ReadyPlanet.com


คณะมนุษยศาสตร์ ม.หอการค้าไทย จัดสัมมนาเรื่องพลวัตแห่งภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมจีน
avatar
ท่านผู้หญิงกิตติวดี พรรณราย


" คณะมนุษยศาสตร์ ม.หอการค้าไทย จัดสัมมนาเรื่องพลวัตแห่งภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมจีน "
พลวัตแห่งภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมจีน
โพสต์12 ก.พ. 2553, 9:19โดยWebmaster Team
โครงการสัมมนาจีนศึกษาเรื่อง
“พลวัตแห่งภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมจีน”
จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันที่ 15 – 16 มีนาคม 2553
ณ ห้อง 10303 อาคาร 10 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
……………………………………………………
หลักการและเหตุผล
การให้บริการทางวิชาการ การผลิตผลงานทางวิชาการและมาตรฐานการเรียนการสอน เป็นปัจจัยสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการของหน่วยงานการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงดำริจัดโครงการสัมมนาจีนศึกษาในหัวข้อ “พลวัตแห่งภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมจีน” ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวในวงการจีนศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดความตื่นตัวและเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การผลิตผลงานที่มีคุณภาพออกสู่วงวิชาการและสาธารณชน นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็นทางวิชาการเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัย มีมาตรฐานและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักวิชาการ
2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ
3. เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตผลงานวิชาการ

กำหนดวันเวลาและสถานที่
วันที่ 15–16 มีนาคม 2553 ณ ห้อง 10303 อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ครู อาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาจำนวน 100 คน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อัตราค่าลงทะเบียน 700 บาท


การชำระค่าลงทะเบียน
ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี: โครงการสัมมนาจีนศึกษา บัญชีเลขที่ 030-0-24248-4 ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การสำรองที่พัก
ท่านสามารถสำรองที่พักโดยตรงได้ที่
• โรงแรม เดอะ แกรนด์อยุธยา กรุงเทพ (The Grand Ayudhaya Hotel)
www.grandhotelbkk.com
• โรงแรม เดอะ พาลาสโซ (The Palazzo Hotel)
www.palazzobangkok.com
• โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ (The Emerald Hotel)
www.emeraldhotel.com
• โรงแรมโกลด์ ออร์คิด (The Gold Orchid Hotel)
www.goldorchidbangkok.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์นัยน์พัศ ประเสริฐเมฆากุล
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โทร. 0-2697-6422
E-mail: chinese@utcc.ac.th


กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2553
08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 09.45 น. พิธีเปิด
09.45 – 10.30 น. ปาฐกถานำเรื่อง
“ พลวัตแห่งภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมจีน ในจีนศึกษา ”
ศาสตราภิชาน ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 11.10 น. “ข้อผิดพลาดในการแปลจีนไทย : กรณีศึกษาการแปลของนิสิตเอกภาษาจีน ชั้นปีที่ 3
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปีการศึกษา 2549-2551”
《汉泰翻译中的偏误分析——以2006-2008年泰国朱大中文系三年
级学生为对象》
อาจารย์ ดร.ศศรักษ์ เพชรเชิดชู
สาขาวิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.10 – 11.35 น. “ การศึกษาการใช้สื่อช่วยสอนวิชาล่ามจีน-ไทย ”
《多媒体在汉泰口译教学中应用之初探》
อาจารย์ ดร.เจริญ เพ็ชรรัตน์
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11.35 – 12.00 น “การประยุกต์ใช้คำปรากฏร่วมจากคลังข้อมูลในการสอนคำพ้องความหมายภาษาจีน”
《语料库搭配与汉语同义词教学》
อาจารย์ ดร. ปิยะมาศ สรรพวีรวงศ์
ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.00 น. “ การกลายเป็นคำไวยากรณ์ของคำลักษณนาม ‘Ge’ ในภาษาจีน ”
《汉语量词 “个”的语法化》
อาจารย์ ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ
สาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
14.00 – 14.30 น. “การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการกลายคำกริยาเป็นคำบุพบทในภาษาจีนและภาษาไทย "
《汉泰动词语法化对比研究》
อาจารย์วิภาวรรณ สุนทรจามร
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

14.30 – 15.00 น. “ การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนสุภาษิตในภาษาจ้วงและภาษาไทย ”
《壮泰熟语对比》
Aj.Nong Xuemei(农雪梅)
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 15.40 น. “ การแพร่กระจายของสำนวนจีนในประเทศไทย : กรณีศึกษานวนิยายจีนกำลัง
ภายในภายในฉบับแปลภาษาไทย ”
《汉语俗语在泰国的流传——以泰译本中国武侠小说为例》
อาจารย์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
15.40 – 16.30 น. อภิปรายทั่วไป
17.00 – 19.00 น. งานเลี้ยงต้อนรับ ณ เวทีชั่วคราว หน้าอาคาร 10

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2553
08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 10.15 น. บรรยายพิเศษเรื่อง
“การแพร่กระจายวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย ”
รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์
สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 11.00 น. “ ไซอิ๋วในวัดไทย : กรณีศึกษาภาพปูนปั้นที่วัดบวรนิเวศวิหารและภาพเขียนสีที่วัด
ราชโอรสาราม ”
《泰国佛寺中的〈西游〉研究——以玻汶尼威寺的彩绘泥
塑和皇子寺的彩绘壁画为例》
อาจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์
ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11.00 – 11.30 น. “การศึกษาวิเคราะห์ความหมายของภาพมงคลจีน ”
《中国吉祥寓意图案之研究分析》
อาจารย์ ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ์
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
11.30 – 12.00 น. “วัฒนธรรมการบูชาโทเท็มของชนกลุ่มน้อยในจีน ”
《中国少数民族的图腾崇拜文化》
อาจารย์นภ อึ๊งโพธิ์
สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ***
12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.00 น. “ดุจหยกใสในลายเมฆ : ความงามในพระราชนิพนธ์แปลกวีนิพนธ์จีนในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
14.00 – 14.30 น “การศึกษาการแปลวรรณกรรมจีนเรื่องไซ่ฮั่นในสมัยรัชกาลที่ 1 ”
《泰国一世王时期〈西汉〉翻译研究》
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง
สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ***
14.30 – 15.00 น. “เรื่องเล่า ครอบครัว และความทรงจำ: อัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ของผู้หญิงไทย
เชื้อสายกวางตุ้งในนวนิยายเรื่อง รอยวสันต์ ของยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง ”
อาจารย์นัทธนัย ประสานนาม
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ ***
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 15.45 น. “การศึกษาเปรียบเทียบภาพยนตร์ยุคใหม่ของไทยและจีน : กรณีศึกษา ผลงานภาพยนตร์
เกี่ยวกับชีวิตเมืองใหญ่ของเป็นเอก รัตนเรืองและจางหยาง ”
《泰中现代都市生活电影之比较研究——论中泰导演彭力
与张杨的作品》
คุณกนิษฐา ลีลามณี
นักวิชาการอิสระ
15.45 – 16.30 น. อภิปรายทั่วไป
16.30 – 16.45 น. พิธีปิด

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 ผู้ตั้งกระทู้ ท่านผู้หญิงกิตติวดี พรรณราย :: วันที่ลงประกาศ 2010-02-16 14:57:33


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3155312)
avatar
บัณฑิตภาษาจีน

ทำไมจึงไม่มีหัวข้อสัมมนาที่เกี่ยวกับ"ภาระการได้งาน-และการว่างงานของบัณฑิตไทยที่จบด้านภาษาจีน"ซึ่งเป็นหัวข้อโดยตรงกับผู้เรียน เพราะว่าในขณะนี้ กระแสภาษาจีนก็มาถึงภาวะซบเซาและล้นตลาดแล้ว บัณฑิตที่จบด้านภาษาจีนส่วนใหญ่หางานทำได้ลำบากขึ้น เพราะสภาวะเศรษฐกิจในประเทศไม่ค่อยดี รวมทั้งจำนวนคนจีนที่พูดภาษาไทยได้และเข้ามาหางานทำในประเทศไทยก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกๆปี
***ต้องการให้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญภาษาจีนทั้งหลายหันมาให้ความสำคัญกับแง่นี้ บ้าง หนูเข้าใจค่ะว่า หัวข้อทางวิชาการที่ท่านทั้งหลายจะนำมานำเสนอ มีประโยชน์ เป็นความรู้ที่ทรงคุณค่า แต่ว่าในขณะนี้ หนูเรียนจบด้านภาษาจีนมา(ได้เกียรตินิยม)แต่ว่าหนูก็ยังหางานทำไม่ได้ อาจารย์ที่สอนมาก็ได้แต่ให้กำลังใจ หนูคิดว่า น่าจะมีการระดมความคิดของท่านผู้เชี่ยวชาญทั้งหลาย มาทำวิจัยว่า สถานการณ์ภาษาจีนและสถานการณ์ของบัณฑิตที่เรียนจบด้านภาษาจีนมาเป็นอย่างไร อะไรเป็นปัจจัยหลักและปัจจัยรองที่ทำให้บัณฑิตไทยที่จบภาษาจีนไม่ได้งานทำ จะดีกว่าไหมคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น บัณฑิตภาษาจีน วันที่ตอบ 2010-02-17 12:21:41


ความคิดเห็นที่ 2 (3176288)
avatar
สมใจ ยินดี

ไม่มีรายซื่อที่ต้องเลย

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สมใจ ยินดี วันที่ตอบ 2010-05-04 13:21:45


ความคิดเห็นที่ 3 (3399175)
avatar
เตือนด้วยความหวังดีนะ

 ในสภาพความเป็นจริง ก็เป็นเช่นนี้จริง ๆ ด้วยสิ เป็นอย่างที่บอก ๆ กัน คนจบภาษาจีนเดี๋ยวนี้ หางานยากมาก แถมรายได้น้อย มิสู้เรียนภาษาญี่ปุ่นไม่ดีกว่ารึ  หางานง่าย  รายได้สูงกว่ามาก

ผู้แสดงความคิดเห็น เตือนด้วยความหวังดีนะ วันที่ตอบ 2015-01-05 14:19:21[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/