ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet中国汉语水平考试:HSK
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


法律:กฏหมาย article

ปรับปรุงเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2553 www.jiewfudao.com

ภาษาจีน

พินอิน

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

草案

เฉาอั้น

Cǎo àn

draft

เอกสารฉบับร่าง,แผนร่าง

法律的实施

ฝ่าลวี่ เตอ สือซื่อ

Fǎ lǜ de

shí shī

law enforce ment

การประกาศใช้กฎหมาย

法令

ฝ่าลิ่ง

Fǎ lìng

decree

พระราชกฤษฎีกา,คำพิพากษา

条款

เถียวขว่าน

Tiáo kuǎn

clause

มาตรา

备忘录

เป้ยว่างลู่

Bèi wàng lù

Minutes

 

บันทึกรายงานการประชุม

法律汇编

 

ฝ่าลวี่ ฮุ่ยเปียน

Fǎ lǜ huìbiān

Codifica tion, aggregate of  laws

ประมวลกฏหมาย

立法

ลี่ฝ่า

Lì fǎ

legislate, Legislation

การออกกฎหมาย,การบัญญัติกฎหมาย,นิติบัญญัติ

立法者

ลี่ฝ่า เจอะ

 

Lì fǎ zhě

lawmaker, legislator

ผู้บัญญัติกฎหมาย, ผู้ออกกฏหมาย

法学家

ฝ่า เสวีย เจีย

Fǎ xué jiā

jurist

นักกฎหมาย,ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย

法学

ฝ่า เสวีย

Fǎ xué

Jurispru dence

นิติศาสตร์, หลักวิชากฎหมาย

合法

เหอ ฝ่า

Hé fǎ

legality

ความถูกต้องตามกฎหมาย,ชอบด้วยกฎหมาย

违法

เหวย ฝ่า

Wéi fǎ

Illegal

 

ฝ่าฝืนกฏหมาย

超出法律范围的

เชา ชู ฝ่า ลวี่ ฟ้าน เหวย เตอ

Chāo chū

fǎlǜ fàn

wéi de

outlaw, outside the law

คนที่ทำผิดกฏหมาย

罪犯

จุ้ยฟ่าน

Zuì fàn

offender

นักโทษ, ผู้กระทำความผิด

废止

เฟ่ยจื่อ

 

Fèi zhǐ

 

to abolish, annulment

การยกเลิก,เลิกล้ม

废除

เฟ่ยฉู

fèichú

annul , repeal

การยกเลิกกฏหมาย

作废

จั้วเฟ่ย

Zuò fèi

Cancella tion, annulment

เป็นโมฆะ,ไม่มีผลบังคับใช้ทางกฏหมาย

撤消

เช่อเซียว

 

Chè xiāo

 

cancel , rescind; revoke

เพิกถอน, เลิกล้ม

豁免

ฮวอ เหมี่ยน

Huò miǎn

 

Exempt

 

ยกเว้น (ภาษีและการเกณฑ์แรงงาน)

无资格

อู๋ จือเก๋อ

Wú zī gé

disability, legal incapacity

การไร้ความสามารถ, ความพิการ

剥夺公权

โป ตั๋ว กง เฉวียน

Bō duó

gōng quán

prescription

การกำหนดอายุความ

宪法

เสียน ฝ่า

Xiàn fǎ

Constitu tional law

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

教会法规

เจี้ยวฮุ่ย ฝ่ากุย

Jiào huì fǎguī

canon law

วินัยของศาสนา, อาญาวัด

习惯法

สีกว้านฝ่า

Xíguàn fǎ

common law

ระบบกฎหมายจารีตประเพณี

刑法

สิงฝ่า

Xíng fǎ

criminal law

กฎหมายอาญา

行政法

สิงเจิ้งฝ่า

Xíng zhèng fǎ

Administra tive law

พระราชบัญญัติลักษณะการปกครอง, กฏหมายการบริหารราชการแผ่นดิน, กฏหมายการปกครอง

民法

หมินฝ่า

Mín fǎ

civil law

กฎหมายแพ่ง

商法

ซางฝ่า

Shāng fǎ

commercial law, mercantile law

กฎหมายพาณิชย์

国际法

กั๋วจี้ ฝ่า

Guó jì fǎ

Internatio nal law

กฏหมายระหว่างประเทศ

自然法

จื้อหยานฝ่า

Zì rán fǎ

natural law

กฎธรรมชาติ

劳工法

เหลากง ฝ่า

Láo gōng fǎ

labour laws

กฏหมายแรงงาน

财政法

ฉายเจิ้งฝ่า

Cái zhèng fǎ

fiscal law

กฏหมายการคลัง

军法

จวินฝ่า

Jūn fǎ

Military Law

กฏหมายทางการทหาร

兵役法

ปิงอี้ ฝ่า

Bīng yì fǎ

Conscrip tion Law

กฎหมายลักษณะเกณฑ์ทหาร,กฏหมายการเข้าเป็นทหาร

著作权法

จู้จั้ว เฉวียนฝ่า

Zhù zuò quán fǎ

Copyright Law

กฏหมายการคุ้มครองลิขสิทธิ์

刑法典

สิงฝา เตี่ยน

Xíng fǎ diǎn

penal code

ประมวลกฎหมายอาญา

商法典

ซางฝาเตี่ยน

Shāng fǎ diǎn

commercial code; code of mercantile law

ประมวลกฎหมายพาณิชย์

民事权利

หมิน ซื่อ

เฉวียน ลี่

Mín shì quán lì

 

civil rights

สิทธิที่เท่ากันของพลเมือง,การบัญญัติกฎหมายสิทธิมนุษยช

避难权

ปี้ หนาน เฉวียน

Bì nán quán

right of asylum

สิทธิของผู้ลี้ภัย,สิทธิของผู้หลบภัย

人权

เหยินเฉวียน

Rén quán

human rights, rights of man

สิทธิมนุษยชน

关税

กวานซุ่ย

Guān shuì

(customs) duties

ภาษี

遗产税

อี๋ฉ่านซุ่ย

Yí chǎn shuì

death duty, death tax

ภาษีมรดก

版税

ป่านซุ่ย

Bǎn shuì

Royalty,

Royalties

ค่าลิขสิทธิ

 

อ้างอิงจาก

 


 
หมวดสังคมและวัฒนธรรม

泰国节基王朝:กษัตริย์ในราชวงศ์จักรี article
泰国寺庙:วัดในประเทศไทย article
世界节日大全:เทศกาลและวันสำคัญต่าง ๆ ของโลก article
圣诞节:คริสต์มาส article
春节:ตรุษจีน article
情人节:วาเลนไทน์ article
医学:การแพทย์ article
疾病:โรคภัยไข้เจ็บ article
奥运会-体育:โอลิมปิก/ กีฬา article
电脑:คอมพิวเตอร์ article
汽车:รถยนต์ article
世界名车:ยี่ห้อรถยนต์ทั่วโลก article
飞机:เครื่องบิน article
报纸:หนังสือพิมพ์ article
学校里:ในโรงเรียน article
会议:การประชุุม article
教育:การศึกษา article
泰国大学名称รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย article
รายชื่อคณะและภาควิชา(สาขาวิชา)ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย article
中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน article
宗教:ศาสนา article
中国重要的省:มณฑลและเมืองสำคัญในประเทศจีน article
曼谷各府县名称 รายชื่ออำเภอในจังหวัดกรุงเทพฯ article
泰国76府:ประเทศไทย 76 จังหวัด article
国家:ประเทศ article
亚洲国家首都 เมืองหลวงของประเทศในทวีปเอเชีย article
交通:คมนาคม article
农业:เกษตรกรรม article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (176573)
avatar
ถนง

 สาระน่ารู้ คับ         

ผู้แสดงความคิดเห็น ถนง วันที่ตอบ 2018-07-02 08:39:00 IP : 223.206.54.12


ความคิดเห็นที่ 2 (176769)
avatar
น้องเดียร์

 พี่จิ๋วค่ะ ขอเป็นประโยคตัวอย่างการใช้หน่อยได้ไหมคะ?

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องเดียร์ (deariiamii-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-08-29 22:00:39 IP : 184.22.190.197[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/