ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


คลิปสอน Pinyin 2 การแบ่งกลุ่มสระเสียงผสม article

 อัพเดทครั้งที่ 1: วันที่ 2 กันยายน 2558 www.jiewfudao.com

 อัพเดทล่าสุด: วันที่ 30 กันยายน 2564 www.jiewfudao.com 

 

韵母分组 การแบ่งกลุ่มของสระผสม

 

สระผสม มีทั้งสิ้น 30 เสียง โดยแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

 

1

2

3

4

a

อา

o

โอ

e

เออ

i

อี

u

อู

ü

อวี

           

-   กลุ่มที่ 1 นำหน้าด้วยสระเสียงเดี่ยว     a (อา)   o (โอ)   e (เออ)   ได้แก่   

a (อา)        o (โอ)          (เออ)     ê (เอ)    - i (อือ)  

er (เออ-ร)    ai (อาย)      ei (เอย)      ao (อาว)   

ou (โอว)     an (อาน)     en (เอิน)     ang (อาง / อัง)    

eng (เอิง)   ong (อง)

*ในกรณีที่สระ (อี)อยู่ในกลุ่ม 1 ซึ่งใช้กับเสียงพยัญชนะ z c s zh ch sh r  ให้ออกเสียงเป็นสระอือ

 zi (จือ)               ci (ชือ)               si (ซือ)

zhi (จรือ)           chi (ชรือ)           shi (ซรือ)                  ri (ยรือ)

                                                                

 

声母

1

a

อา

o

โอ

e

เออ

ê

เอ

- i

อือ

er

                

ai

อาย

ei

เอย

ao

อาว

ou

โอว

an

อาน

en

เอิน

ang

อัง

eng

เอิง

ong

อง

b

โป

ba

ปา

bo

โป

 

 

 

 

bai

ปาย

bei

เปย

bao

ปาว

 

ban

ปาน

ben

เปิน

bang

ปัง

beng

เปิง

 

p

โพ

pa

พา

po

โพ

 

 

 

 

pai

พาย

pei

เพย

pao

พาว

pou

โพว

pan

พาน

pen

เพิน

pang

พัง

peng

เพิง

 

m

โม

ma

มา

mo

โม

me

เมอ

 

 

 

mai

มาย

mei

เมย

mao

มาว

mou

โมว

man

มาน

men

เมิน

mang

มัง

meng

เมิง

 

f

โฟ

fa

ฟา

fo

โฟ

 

 

 

 

 

fei

เฟย

 

fou

โฟว

fan

ฟาน

fen

เฟิน

fang

ฟัง

feng

เฟิง

 

d

เตอ

da

ตา

 

de

เตอ

 

 

 

dai

ตาย

dei

เตย

dao

ตาว

dou

โตว

dan

ตาน

den

เติน

dang

ตัง

deng

เติง

dong

ตง

t

เทอ

ta

ทา

 

te

เทอ

 

 

 

tai

ทาย

 

tao

ทาว

tou

โทว

tan

ทาน

 

tang

ทัง

teng

เทิง

tong

ธง

n

เนอ

na

นา

 

ne

เนอ

 

 

 

nai

นาย

nei

เนย

nao

นาว

nou

โนว

nan

นาน

nen

เนิน

nang

นัง

neng

เนิง

nong

นง

l

เลอ

la

ลา

 

le

เลอ

 

 

 

lai

ลาย

lei

เลย

lao

ลาว

lou

โลว

lan

ลาน

 

lang

ลัง

leng

เริง

long

ลง

g

เกอ

ga

กา

 

ge

เกอ

 

 

 

gai

กาย

gei

เกย

gao

กาว

gou

โกว

gan

กาน

gen

เกิน

gang

กัง

geng

เกิง

gong

กง

k

เคอ

ka

คา

 

ke

เคอ

 

 

 

kai

คาย

kei

เคย

kao

คาว

kou

โคว

kan

คาน

ken

เคิน

kang

คัง

keng

เคิง

kong

คง

H

เฮอ

ha

ฮา

 

He

เฮอ

 

 

 

hai

ฮาย

hei

เฮย

hao

ฮาว

hou

โฮว

han

ฮัน

hen

เฮิน

hang

ฮัง

heng

เฮิง

hong

ฮง

 

j

จี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q

ชี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

ซี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z

จือ

za

จา

 

ze

เจอ

 

zi

จือ

 

zai

จาย

zei

เจย

zao

จาว

zou

โจว

zan

จัน

zen

เจิน

zang

จาง

zeng

เจิง

zong

จง

c

ชือ

ca

ชา

 

ce

เชอ

 

ci

ชือ

 

cai

ชาย

 

cao

ชาว

cou

โชว

can

ชัน

cen

เชิน

cang

ชาง

ceng

เชิง

cong

ชง

s

ซือ

sa

ซา

 

se

เซอ

 

si

ซือ

 

sai

ซาย

 

sao

ซาว

sou

โซว

san

ซัน

sen

เซิน

sang

ซาง

seng

เซิง

song

ซง

 

zh

จือ

zha

จา

 

zhe

เจอ

 

zhi

จือ

 

zhai

จาย

zhei

เจย

zhao

จาว

zhou

โจว

zhan

จัน

zhen

เจิน

zhang

จาง

zheng

เจิง

zhong

จง

ch

ชือ

cha

ชา

 

che

เชอ

 

chi

ชือ

 

chai

ชาย

 

chao

ชาว

chou

โชว

chan

ชัน

chen

เชิน

chang

ชาง

cheng

เชิง

chong

ชง

sh

ซือ

sha

ซา

 

she

เซอ

 

shi

ซือ

 

shai

ซาย

shei

เซย

shao

ซาว

shou

โซว

shan

ซัน

shen

เซิน

shang

ซาง

sheng

เซิง

 

r

 

 

 

re

เยอ

 

ri

ยือ

 

 

 

rao

ยาว

rou

โยว

ran

ยาน

ren

เยิน

rang

ยาง

reng

เยิง

rong

ยง

 

 

กลุ่มที่ 2 นำหน้าด้วยสระ (อี) ได้แก่

(อี)            ia (เอียะ)          iao (เอียว)                       ie (เอีย)                iou (อิว)

ian (เอียน)  in (อิน)            iang (เอียง)      ing (อิง)               iong (อี+อง)

 

声母

2

i

อี

ia

เอียะ

iao

เอียว

ie

เอีย

iou

อิว

ian

เอียน

in

อิน

iang

เอียง

ing

อิง

iong

อี+อง

b

โป

bi

ปี

 

biao

เปียว

bie

เปีย

 

bian

เปียน

bin

ปิน

 

bing

ปิง

 

p

โพ

pi

พี

 

piao

เพียว

pie

เพีย

 

pian

เพียน

pin

พิน

 

ping

พิง

 

m

โม

mi

มี

 

miao

เมียว

mie

เมีย

miu

มิว

mian

เมียน

min

มิน

 

ming

มิง

 

f

โฟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

เตอ

di

ตี

 

diao

เตียว

die

เตีย

diu

ติว

dian

เตียน

 

 

ding

ติง

 

t

เทอ

ti

ที

 

tiao

เทียว

tie

เทีย

 

tian

เทียน

 

 

ting

ทิง

 

n

เนอ

ni

นี

 

niao

เนียว

nie

เนีย

niu

นิว

nian

เนียน

nin

นิน

niang

เนียง

ning

นิง

 

l

เลอ

li

ลี

lia

เลียะ

l iao

เลียว

lie

เลีย

 

liu

ลิว

lian

เลียน

lin

ลิน

liang

เลียง

ling

ลิง

 

g

เกอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

เคอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

เฮอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j

จี

ji

จี

jia

เจียะ

jiao

เจียว

jie

เจีย

jiu

จิว

jian

เจียน

jin

จิน

jiang

เจียง

jing

จิง

jiong

โจวง

q

ชี

qi

ชี

qia

เชียะ

qiao

เชียว

qie

เชีย

qiu

ชิว

qian

เชียน

qin

ชิน

qiang

เชียง

qing

ชิง

qiong

โชวง

x

ซี

xi

ซี

xia

เซียะ

xiao

เซียว

xie

เซีย

xiu

ซิว

xian

เซียน

xin

ซิน

xiang

เซียง

xing

ซิง

xiong

โซวง

 

z จือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c ชือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s ซือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zhจือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chชือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shซือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r ยือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yi

อี

ya

เอียะ

yao

เอียว

ye

เอ

you

อิว

yan

เอียน

yin

อิน

yang

เอียง

ying

อิง

yong

อี+อง

 กลุ่มที่ 3 นำหน้าด้วยสระ u ได้แก่

u (อู)            ua (อวา)             uo (อัว)          uai (อวาย)        uei  (อู+เอย)

uan (อวาน)   un  (อุน)            uang (อวาง)  ueng (อู+เอิง)

 

声母

3

u

อู

ua

อวา

uo

อัว

uai

อวาย

uei

อุย

uan

อวาน

un

อุน

uang

อวาง

ueng

อู+เอิง

b

โป

bu

ปู

 

 

 

 

 

 

 

 

p

โพ

pu

พู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

โม

mu

มู

 

 

 

 

 

 

 

 

f

โฟ

fu

ฟู

 

 

 

 

 

 

 

 

d

เตอ

du

ตู

 

duo

ตัว

 

dui

ตุย

duan

ตวาน

dun

ตุน

 

 

t

เทอ

tu

ทู

 

tuo

ทัว

 

tui

ทุย

tuan

ทวาน

tun

ทุน

 

 

n

เนอ

nu

นู

 

nuo

นัว

 

 

nuan

นวน

 

 

 

l

เลอ

lu

ลู

 

 

luo

ลัว

 

 

luan

ลวน

lun

ลุน

 

 

g

เกอ

gu

กู

gua

กวา

zuo

กัว

guai

กวาย

gui

กุย

guan

กวาน

gun

กุน

guang

กวาง

 

k

เคอ

ku

คู

kua

ควา

kuo

คัว

kuai

ควาย

kui

คุย

kuan

ควาน

kun

คุน

kuang

ควาง

 

H

เฮอ

hu

ฮู

hua

ฮวา

huo

ฮัว

huai

ฮวาย

hui

ฮุย

huan

ฮวาน

hun

ฮุน

huang

ฮวาง

 

j

จี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q

ชี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

ซี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z

จือ

zu

จู

 

zuo

จัว

 

zui

จุย

zuan

จวาน

zun

จุน

 

 

c

ชือ

cu

ชู

 

cuo

ชัว

 

cui

ชุย

cuan

ชวาน

cun

ชุน

 

 

s

ซือ

su

ซู

 

suo

ซัว

 

sui

ซุย

suan

ซวน

sun

ซุน

 

 

zh

จือ

zhu

จู

zhua

จวา

zhuo

จัว

zhuai

จวาย

zhui

จุย

zhuan

จวาน

zhun

จุน

zhuang

จวง

 

ch

ชือ

chu

ชู

chua

ชวา

chuo

ชัว

chuai

ชวาย

chui

ชุย

chuan

ชวาน

chun

ชุน

chuang

ชวง

 

sh

ซือ

shu

ซู

shua

ซวา

shuo

ซัว

shuai

ซวาย

Shui

ซุย

 

shuan

ซวาน

shun

ซุน

shuang

ซวง

 

r

ยือ

 

ru

ยู

rua

ยวา

ruo

ยัว

 

rui

ยุย

ruan

ยวาน

run

ยุน

 

 

 

wu

อู

wa

อวา

wo

อัว

wai

อวาย

wei

อู+เอย    / เวย

wan

อวาน

wen

อู+เอินเวิน

wang

อวาง

weng

อู+เอิง / เวิง

 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มสุดท้ายนำหน้าด้วยสระ ü (อวี) ได้แก่

      ü (อวี)            üe (เอวีย)          üan  (เอวียน)            ün (อวิน)

 

声母

4

ü

อวี

üe

อวี+เอ (เอวีย)

üan

อวี+อัน(เอวียน)

ün

อวิน

b  โป

 

 

 

 

p โพ

 

 

 

 

mโม

 

 

 

 

f  โฟ

 

 

 

 

d  เตอ

 

 

 

 

t  เทอ

 

 

 

 

n

เนอ

นวี

nüe

นวี+เอ (เนวีย)

 

 

l

เลอ

ลวี

lüe

ลวี+เอ (เลวีย)

 

 

g เกอ

 

 

 

 

k เคอ

 

 

 

 

เฮอ

 

 

 

 

j

จี

ju

จวี

jue

จวี+เอ (เจวีย)

juan

จวี+อัน(เจวียน)

jun

จวิน

q

ชี

qu

ชวี

que

ชวี+เอ (เชวีย)

quan

ชวี+อัน (เชวียน)

qun

ชวิน

 

x

ซี

xu

ซวี

xue

ซวี+เอ(เซวีย)

xuan

ซวี+อัน(เซวียน)

xun

ซวิน

z  จือ

 

 

 

 

c   ชือ

 

 

 

 

s  ซือ

 

 

 

 

zh จือ

 

 

 

 

ch ชือ

 

 

 

 

sh ซือ

 

 

 

 

r  ยือ

 

 

 

 

 

yu

อวี

yue

อวี+เอ(เอวีย)

yuan

อวี+อัน(เอวียน)

yun

อวิน

 ** ข้อสังเกต พยัญชนะ  (จี)  q (ชี)   x (ซี)  y (อี) หากผสมกับสระ ü (อวี)จะละเครื่องหมายจุดจุดข้างบนเอาไว้ อย่างที่บอกไว้ข้างต้น สระ ü (อวี) มีรากฐานมาจากสระ u (อู) + i (อี)หากสังเกตการออกเสียงพยัญชนะ (จี)  q (ชี)   x (ซี)  y (อี) ให้ดี ๆ จะเห็นว่ามีเสียงสระ (อี) ประกอบอยู่ด้วย ดังนั้นจึงถือว่าหากนำพยัญชนะ (จี)  q (ชี)   x (ซี)  y (อี) มาผสมกับสระ ü (อวี) ไม่จำเป็นต้องเติมจุดบนสระ ü

      ทบทวนฟังเสียงพินอินจากเจ้าของภาษา คลิ๊กนี้เลยค่ะ

แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนกับ jiewfudao

教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว article
แผนการเรียนภาษาจีนด้วยตนเอง : ภาษาจีนพื้นฐาน 1 article
คลิปสอน Pinyin 1 พยัญชนะ และสระ article
คลิปสอน Pinyin 3 วรรณยุกต์พินอิน article
如何写汉字:วิธีเขียนตัวอักษรจีน article
汉字部首 ตารางหมวดนำตัวอักษรจีน article
教你如何查中泰词典:วิธีเปิดพจนานุกรมจีน – ไทย article
เทคนิคการจำตัวอักษรจีนระยะเวลาอันสั้น(ช่วงสอบ) ....สไตล์พี่จิ๋ว article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (175931)
avatar
krirk.p@gmail.com

 ผมยังออกเสียง 去 奴 ไม่ได้เลย ไม่รู้จะใช้เทคนิคยังไง พอดีอายุมากแล้ว ฟังก็ยาก ออกเสียงยาก ฟังคนจีนพูดยังฟังยากอยู่ เขาบอกไม่มีเสียงนี้ในภาษาไทย แต่เขาบอกเราออกเสียงไม่ถูก ได้แค่ 50% ผมมีความคิดว่าทุกคำของจีนสามารถเขียนเป็นไทยได้เช่น

谁 Shéi ผมจะเขียนว่า เซ๋ย ไม่เขียนว่า เสย คืออยากให้มีวรรณยุกต์กำกับ นะครับ

อยากขอคำแนะนำวิธีผสมเสียงที่ใกล้เคียงแบบ

พะ+เลี๊ยะ = เพลี๊ย (ผมแนะนำคนจีนออกเสียงเพลี๊ย ที่เป็นวัชพืชไป)

จึงคิดว่าน่าจะมีวิธีผสมเสียงของ 去 ที่ใกล้เคียงที่สุดครับ ถ้ารู้วิธีมันทำให้มั่นใจ ขอบคุณครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น krirk.p@gmail.com (krirk-dot-p-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-02-14 08:13:51


ความคิดเห็นที่ 2 (177803)
avatar
1234

 มักยากออกเสียงไม่ค่อยถูก

 

ผู้แสดงความคิดเห็น 1234 วันที่ตอบ 2020-01-24 19:24:49


ความคิดเห็นที่ 3 (178373)
avatar
แพรวทิพย์

 ไม่ได้เรียนนานแล้วเกือบ 8 ปีกว่า เมื่อก่อนเรียนยูทูปออนไลน์ ตอนนี้ต้องมานั่งเรียน ค้นคว้าสอนหลาน ป.3 ตอนนั้น คุณจิ๋ว ยังสาว ตอนนี้พ่แพรวแก่แล้ว เปิดทบทวนเสียงพินอินไม่มีเสียงค่ะ ทำอย่างไรค่ะ จะเข้าฟังได้ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น แพรวทิพย์ วันที่ตอบ 2021-07-20 22:14:30[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/